امروزه متخصصین HSE جهان بر این باورند که نگهداری سیستمهای اعلام و اطفاء حریق بر اساس رویه های استاندارد که شامل تست ، کالیبراسیون و بازرسیهای دوره ای کلیه تجهیزات این سیستمهاو … می باشد ، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده ، همکاری با مجموعه های متخصص در زمینه تعمیر و نگهداری این سیستمها از الزامات استفاده از این تجهیزات می باشد .

انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستمهای اعلام و اطفاء حریق و تجهیزات F&G مطابق با استانداردهای بین المللی ، پشتیبانی و آموزش فنی به پرسنل عملیاتی سایتهای صنعتی ، یکی دیگر از سرویسهای فنی این مجموعه به صنایع کشور می باشد .