حضور در غرفه Rotarex نمایشگاه 2018 – Intersec دبی به عنوان نماینده ایران