دتکتور های گاز

 

در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و … یکی از سیستمهای کلیدی و تضمین کننده ایمنی سایت صنعتی و پرسنل آن ، سیستمهای سریع هشدار دهنده از جمله تجهیزات گازسنج می باشد . صحت و سرعت عملکرد این تجهیزات ، زمان مناسب جهت انجام اقدامات سریع پیشگیرانه و مقابله با مخاطرات موجود را فراهم می آورد .

تجهیزات سنجش گاز در این سایتها ، بخشی از سیستم جامع مانیتورینگ ایمنی سایت که از بخشهای دیگری چون تجهیزات شناسایی شعله و سیستمهای اضطراری shut down  و … تشکیل شده اند ، می باشد .

تجهیزات گاز سنج به دو بخش ذیل قابل تفکیک می باشد :

گاز سنجهای ثابت          Fixed Gas Detection 

گاز سنجهای پرتابل   Portable Gas Detection 

گاز سنجهای ثابت جهت اندازه گیری گازهای قابل اشتعال ، گاز های سمی و اکسیژن در نقاط مختلف سایت و با توجه به سیستمهای فرآیندی هر نقطه از سایت و ریسکهای نشت گاز در آن نقطه نصب میگردند تا با اندازه گیری و ارسال اطلاعات به سیستم کنترل مرکزی ، مانیتورینگ پیوسته جهت ارتقا سطح ایمنی سایت صنعتی را موجب گردند.

 

گازسنجهای پرتابل جهت اندازه گیری گازهای قابل اشتعال ، گاز های سمی و اکسیژن به منظور ایجاد شرایط ایمن برای پرسنل بکار می روند .

در اکثر سایتهای صنعتی هر دو نوع گاز سنجهای فوق الذکر و با توجه به کاربری محل از نظر Manned Area  و یا  UnManned Area مورد استفاده قرار میگیرد .