طراحی سیستمهای اطفاء حریق اتوماتیک گازی با استفاده از گازهای Co2 ، FM200  ، IG ، NOVEC بصورت Total Flooding  و Local Application که متناسب با شرایط و محل نصب ، محاسبه میگردد ، از قابلیتهای تخصصی این شرکت ، در سایه سالها همکاری حرفه ای و نمایندگی کمپانی معتبر ROTAREX می باشد .