شرکت در چهارمین نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی در صنعت خودروسازی