شرکت نفت و گاز پارس – اطفاء حریق Co2 سکوهای SPD 7 – SPD 11