پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران پیاده سازی سیستم هوشمند CAD

 

کارفرما : شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران

محل پروژه : تهران – شهر ری – سایت پالایشگاه

عنوان پروژه : خدمات محاسبه ، طراحی و جانمایی هوشمند و نرم افزاری تجهیزات و سیستمهای ایمنی و آتش نشانی در واحدهای عملیاتی پالایشگاه شمالی – CAD

شرح پروژه :

  • جمع آوری و ثبت کلیه اطلاعات ایمنی / فرآیندی ، تهیه عکس و تصاویر ، تهیه الزامات HSE تجهیزات موجود در واحدهای مختلف عملیاتی پالایشگاه شمالی
  • شناسایی و ارزیابی و انجام محاسبات بار حریق
  • ارزیابی مخاطرات ، تعیین تجهیزات خطرناک و زون بندی مناطق خطرناک با استفاده از Process Hazard Analysis Software Tool
  • شناسایی کامل تجهیزات ایمنی و آتش نشانی موجود
  • شبیه سازی سه بعدی
  • ساخت انیمیشن بر اساس سناریو های حریق
  • تولید نرم افزار اتوماسیون ارائه راهکارهای بهینه عملیاتی اطفا حریق ،بر پایه بررسی اطلاعات جامع تجهیزات واحد های فرآیندی ، و از طریق بکار گیری امکانات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی موجود ، در زمان بروز حریق